Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Bolagsstyrning

Immunovia AB är ett svenskt aktiebolag, organisationsnummer 556730-4299, med säte i Lund. Immunovias aktie finns sedan den 1 december, 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV).

God bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter som bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Immunovias bolagsstyrning har före noteringen på Nasdaq Stockholm styrts av aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och regler, bolagsordningen samt interna styrdokument. De interna styrdokumenten omfattar främst styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktören samt instruktion för ekonomisk rapportering. Vidare har Immunovia också ett antal policydokument och manualer som innehåller regler och rekommendationer, vilka innehåller principer och ger vägledning i Bolagets verksamhet samt för dess medarbetare.

Strukturen för bolagsstyrningsarbetet illustreras nedan:

Governance process flowchart