Boston An independent LDT provider

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma). Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, disposition av vinst eller förlust, principer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Immunovias Bolagsstämma hölls torsdagen den 7 april 2022 klockan 16:00 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund.

Immunovias Årsstämma, 7 april, 2022

Immunoiva Kallelse till Bolagsstämma, 7 april 2022

Immunovia Fullmaktsformulär till Årsstämma, 7 april 2022

Immunovia Poströstningsformulär till Årsstämma

Yttrande från Valberedningen 2022

Beslutsförslag till Immunovias Årsstämma, 7 april 2022

Ersättningsrapport inför Immunovias årsstämma 2022

Länk till Immunovias Årsredovisning 2021

Immunovia Stämmokommuniké, 7 april 2022

Immunovia Stämmoprotokoll, 7 april, 2022

Arkiv