Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i Bolagets angelägenheter utövas genom det högsta beslutande organet bolagsstämman (årsstämma respektive extra bolagsstämma). Stämman beslutar till exempel om ändringar i bolagsordning, styrelse- och revisorsval, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, disposition av vinst eller förlust, principer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bolagsstämma ska hållas i Lund. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämman måste skicka in en skriftlig begäran till styrelsen. Begäran ska normalt ha tagits emot av styrelsen senast sju veckor före bolagsstämman.

Immunovia Extra Bolagsstämma, 21 november, 2023

Kallelse till Extra Bolagsstämma, 21 november, 2023 (PDF)

Fullmaktsformulär Immunovia, 21 november, 2023 (PDF)

Form of stock option notice and option plan (PDF på engelska)

Styrelsens förslag till beslut (PDF)

Styrelsen för Immunovia redogörelse (PDF)

Revisors yttrande (PDF)

Valberedningens yttrande (PDF)

Bilaga: Villkor för teckningsoptioner serie 2023:2034:1 (PDF)

Bilaga: Villkor för teckningsoptioner serie 2023:2034:2 (PDF)

Appendix: Immunovia AB (PUBL) long term incentive plan for Unites States residents (PDF på engelska)

Stämmoprotokoll Extra Bolagsstämma 21 november (PDF)

Arkiv