Boston An independent LDT provider

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten är upprättad enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen och svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyrningsrapporten för verksamhetsåret har granskats av företagets revisor som beskrivs i ”Revisorns yttrande om Bolagsstyrningsrapporten”.

Bolagsstyrningsrapport