Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman. Bolagets revisor rapporterar varje år till styrelsen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av Bolagets interna kontroll.

Immunovias revisorer är Aukt. revisor Mats-Åke Andersson som huvudrevisor och Aukt. revisor Martin Gustafsson som revisorssuppleant. Mats-Åke Andersson är medlem av FAR och har varit auktoriserad revisor under den gångna bokföringsperioden.