Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

IMMUNOVIA AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

mars 24, 2017

Styrelsen i Immunovia AB (publ), org nr 556730-4299, kallar härmed till årsstämma.

Datum:                                           25 april 2017

Tid:                                                   15.00

Plats:                                               Gamla Gästmatsalen, Inspira, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund

Anmälan/rätt att delta på stämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 april 2017 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Hans Liljenborg, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, per telefon +46 70 792 05 29 eller via e-post på adress hans.liljenborg@immunovia.com.

Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 19 april 2017, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 19 april 2017. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Dagordning

 1. Val av ordförande tillika protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om följande:
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning.
  2. Disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  3. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
 9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma.
 10. Beslut om nyemission av teckningsoptioner till nyckelpersoner mm enligt förslag framlagt av styrelsen.
 11. Beslut om utseende av valberedning.
 12. Stämmans avslutning.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ), 2017-04-25 

§ 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande,

Balanserat resultat                    266 221 046

Årets förlust                                 – 14 723 206

disponeras så att i ny räkning överföres 251 497 840.

§ 8 Fastställande av arvode till styrelse, utskott och revisorn

Aktieägare som representerar 26,3 % av antalet aktier och röster i bolaget föreslår att styrelseledamöterna ersätts med vardera 100 000 kronor och 200 000 kronor till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskott (samt eventuella övriga utskott styrelsen kan komma att inrätta under perioden till nästa årsstämma) ersätts med 40 000 kronor och övriga medlemmar i sådana utskott ersätts med 20 000 kronor. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

§ 9 Förslag till val av styrelse, styrelseordförande samt revisor

Aktieägare som representerar 26,3 % av antalet aktier och röster i bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christin Malmborg Hager, Åsa Hedin, Ann-Christine Sundell och Hans Johansson, samt att Carl Borrebaeck väljs till styrelsens ordförande. Föreslås även att stämman väljer Mazars SET Revisionsbyrå med Mats-Åke Andersson som huvudansvarig revisor.

§ 10 Förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner mm

Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst 90 000 teckningsoptioner. För emissionen ska i övrigt följande villkor gälla:

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma följande nyckelpersoner i Bolaget, med nedan angiven fördelning:

Henrik Winther                                                            högst 50 000 teckningsoptioner

Ruzica Livaja Koshiar                                                  högst 4 000 teckningsoptioner

Susanna Stierna                                                          högst 4 000 teckningsoptioner

Helena Cornella Vives                                               högst 4 000 teckningsoptioner

Anna-Carin Ryde                                                         högst 4 000 teckningsoptioner

Veronica Sjöberg                                                        högst 4 000 teckningsoptioner

Viktor Fransson                                                           högst 4 000 teckningsoptioner

Payam Delfani                                                              högst 4 000 teckningsoptioner

Market manager (nyrekrytering)                         högst 4 000 teckningsoptioner

Laboratory assistent (nyrekrytering)                  högst 4 000 teckningsoptioner

Laboratory assistent (nyrekrytering)                  högst 4 000 teckningsoptioner

Totalt                                                                               högst 90 000 teckningsoptioner

 1. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling.
 2. För teckningsoptionerna ska ett pris om 7,77 kronor per betalas, vilket bedöms utgöra marknadsvärdet beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-modellen.
 3. Teckning av teckningsoptioner skall ske på särskild teckningslista senast fem månader och två veckor efter beslutet. Betalning för teckningsoptionerna skall erläggas kontant senast en vecka efter teckning. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 4. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 205 kronor per aktie.
 5. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption skall ske under perioden från den 15 september 2020 till och med den 15 oktober 2020 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
 6. Vid full nyteckning med stöd av de utgivna teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital öka med ett belopp om högst 4 500 kronor och antalet aktier med ytterligare högst 90 000 aktier.
 7. Aktier som tillkommer vid nyteckning med stöd av teckningsoptionerna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registreras hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
 8. Villkoren för optionerna framgår i övrigt av beslutsförslag som kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.
 9. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges rätt att även besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner av olika skäl inte är lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det till sin ekonomiska effekt för nyckelpersonen motsvarar villkoren i det här aktuella incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner. Den totala kostnaden för bolaget för sådant alternativt incitamentsprogram får ej överstiga 920 000 US dollar.

Beslutet är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

§ 11 Förslag till beslut om utseende av valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att en ny valberedning skall utses inför årsstämman 2018 genom att styrelsens ordförande skall kontakta den röstmässigt största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägaren per den 1 september 2017 och uppmana denne att utse tre ledamöter till valberedningen. Den röstmässigt största aktieägarens förslag till ny valberedning skall därefter förankras hos de röstmässigt näst största och tredje största ägarregistrerade eller på annat sätt kända aktieägarna per den 1 september 2017. Har dessa ingen invändning skall den röstmässigt största aktieägarens förslag gälla. Kan de tre röstmässigt största aktieägarna inte överenskomma om valberedningens sammansättning skall dessa i stället utse en ledamot vardera.

Valberedningen utgörs av de på ovan angivet sätt utsedda ledamöterna. För det fall en aktieägare, som utsett en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2018, skall valberedningens ledamöter i samråd med de då tre röstmässigt största aktieägarna ha rätt att utse en annan representant för de tre röstmässigt största aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter samt information om vem som är valberedningens ordförande skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2018. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningen skall arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2018 för beslut avseende stämmoordföranden, styrelse, styrelseordföranden, revisor, styrelsearvoden, revisorsarvode samt förslag rörande valberedning inför 2018 års årsstämma.

Handlingar till stämman

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida senast tre veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Länk till Immunovias Årsredovisning 2016, http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/.

Hela kallelsen inklusive bilagor finns att hämta på följande länk på bolagets hemsida, http://immunovia.com/sv/om-oss-2/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Lund i mars 2017

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn, VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post:
mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

       ### 

Release