Boston An independent LDT provider

Immunovia Delårsrapport, januari-september 2018

november 7, 2018

Immunovias IMMray® plattform för blodbaserade biomarkörssignaturer erbjuder nya spännande möjligheter att utveckla noggranna diagnostiska tester som kan upptäcka sjukdomar i tidiga skeden. Under perioden presenterade vi nya resultat och identifierade inte mindre än två nya strategiska fokusområden för vårt fortsatta utvecklingsarbete – icke småcellig lungcancer och Reumatoid Artrit (RA).

I augusti presenterade vi resultaten från en samarbetsstudie med ett globalt topp-10 läkemedelsföretag, som visade att Immunovias blodbaserade IMMray® biomarkörsarray gav mycket hög noggrannhet vid diagnos av icke-småcellig lungcancer. Senare i augusti presenterade vi resultaten från den senaste av tre genomförda studier inom autoimmun testning. Studien innebär ett stort genombrott och visar att IMMray® även kan ha en signifikant betydelse inom diagnos av autoimmuna reumatiska sjukdomar. Som en konsekvens av studiens exceptionellt goda resultat har vi beslutat att göra Reumatoid Artrit (RA) till bolagets strategiska fokusområde inom autoimmunitet.

Dessa resultat i nya applikationer visar tydligt på IMMray® plattformens breda användbarhet för att adressera en stor mängd olösta problem inom cancer, autoimmunitet samt andra komplexa sjukdomar vilket öppnar för IMMray® att bli en betydande plattform i framtidens globala diagnostik.

Som rapporterades i början av kvartalet framkom nya data som visar att det krävs optimering av IMMray® PanCan-d före produktens marknadsintroduktion, vilket försenar säljstarten till senare delen av 2019. Arbetet med IMMray® PanCan-d har under kvartalet fortsatt med oförminskad intensitet med dessa nya förutsättningar.

Immunovias finansiella mål uppdaterades inför den förra kvartalsrapporten och kvarstår. 

– Mats Grahn, VD Immunovia AB

Nyckeltal

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges) 1 jul–30 sep 2018 1 jul–30 sep 2017 1 jan–30 sep 2018 1 jan–30 sep 2017 Helår 2017
Nettoomsättning 85 27 241 122 149
Rörelseresultat – 17 344 – 11 641 – 61 952 – 30 157 – 45 520
Resultat före skatt – 17 403 – 11 589 – 60 876 – 29 914 – 45 232
Nettoresultat – 17 403 – 11 589 – 60 883 – 29 914 – 45 232
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK/aktie) – 0,89 – 0,69 – 3,34 – 1,78 – 2,67
Soliditet (%) 97 97 97 97 94
Antal aktier vid periodens utgång 19 531 353 17 318 059 19 531 353 17 318 059 17 318 059
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 19 487 025 16 804 059 18 212 275 16 804 059 16 932 559

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Framtidsutsikter

Immunovia inriktar sig på att fundamentalt förändra diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Den antikroppsbaserade plattformen IMMray® är ett resultat av 15 års forskning vid CREATE Health – Strategiskt Centrum för Translationell Cancerforskning vid Lunds Universitet. IMMray® är en teknologiplattform för utveckling av diagnostiska tester, och bolagets första produkt IMMray® PanCan-d är det första testet i världen för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer.

Bolagets finansiella mål kvarstår från föregående kvartal. Bolaget förväntar sig de första intäkterna från self-pay-försäljning under senare delen av 2019. Följande finansiella mål har ställts upp:

• Immunovias mål är att nå en omsättning om 250-300 MSEK år 2022 baserat på self-pay för IMMray® PanCan-d.

• Immunovias mål är vidare att nå en total omsättning, inkluderande betalning via self-pay samt kostnadsersättning från försäkringssystemen om 800-1 000 MSEK år 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Grahn

VD, Immunovia

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Immunovia Q3 2018 SV