Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia delårsrapport januari-september 2019

november 8, 2019

Commercial Test Model”-studien följer plan med resultat klart vid årsslutet 2019 och IMMray® PanCan-d fortsätter därmed som planerat mot försäljningsstart under tredje kvartalet 2020. Key Opinion Leader-nätverken fortsätter att växa och ger bolaget världsledande expertis, både inom huvudfokuset bukspottkörtelcancer, med en total uppskattad marknad på 4,4 miljarder USD, samt inom discoveryprojekten lungcancer och autoimmunitet, med flerfaldigt större totala marknader.

– Tredje kvartalet var en spännande och innehållsrik tid för Immunovia efter de banbrytande resul-taten från optimeringsstudien för IMMray® PanCan-d. Vi inledde kvartalet med det första internet-baserade seminariet i en serie seminarier för att markera de milstolpar som Immunovia har uppnått på vägen mot en kommersialisering av IMMray® PanCan-d. I detta första seminarium presenterades de extraordinära resultat som uppnåddes i optimeringsstudien och som representerar alla tre av våra adresserade riskgrupper: individer som har nära släktingar med bukspottkörtelcancer, de över 50 år som nyligen fått diabetes samt de som uppvisar tidiga symptom som skulle kunna vara buk-spottkörtelcancer.

På Immunovia förblir vi fullt koncentrerade och fokuserade på IMMray® PanCan-d. Att lansera IMM-ray® PanCan-d och under överskådlig framtid dominera marknaden för tidig upptäckt av bukspott-körtelcancer är en fantastisk möjlighet med en total uppskattad marknadspotential på 4,4 miljarder USD bara i USA och Europa och som nu ligger inom räckhåll för oss. Genom att uppfylla ett icke tillgodosett behov kommer Immunovia bidra till att rädda många liv.

Vi fortsätter följa tidplanen och arbetar intensivt med alla förberedelser inför vår planerade lanse-ring av IMMray® PanCan-d under tredje kvartalet 2020, och vi gör fortsatta framsteg med Immuno-vias processer inom lungcancer och RA.”

Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten.

Nyckeltal

TSEK om inget annat anges 2019 jul-sep 2018 jul-sep 2019 jan-sep 2018 jan-sep Helår 2018
Nettoomsättning 92 85 311 241 333
Rörelseresultat -27 927 -17 344 -84 666 -61 952 -87 708
Resultat efter finansiella poster -25 625 -17 403 -81 903 -60 876 -86 531
Periodens resultat -25 625 -17 403 -81 906 -60 883 -86 538
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -1,31 -0,89 -4,19 -3,34 -4,67
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -1,31 -0,89 -4,19 -3,34 -4,67
Soliditet (%) 87 97 87 97 97
Antal aktier vid periodens utgång 19 654 853 19 531 353 19 654 853 19 531 353 19 531 353

Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS och avser koncernen Immunovia som består av Immunovia AB samt de helägda dotterbolagen Immunovia Incentive AB, Immunovia Inc och Immunovia GmbH.

Immunovia bjuder in till telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 8 november 2019 klockan 15:00 CET. Immunovia publicerar bolagets delårsrapport januari-september 2019, fredagen den 8 november 2019, klockan 14:00 (CET).

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera delårsrapport januari-september 2019 följt av en frågestund. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av följande nummer:

BE: +3226200547
CH: +41225805976
DE: +4969222220380
DK: +4578150107
FR: +33170750718
NL: +31207219496
NO: +4723500236
SE: +46850558352
UK: +443333009035
US: +18338230590

Weblink

https://tv.streamfabriken.com/immunovia-q3-2019

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber

Director of Investor Relations

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter (http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar efter telefonkonferensens slut.

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg.  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release