Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia genomför en företrädesemission av units om cirka 70 MSEK samt upptar brygglån

maj 20, 2024

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

                                                              

   Lund, Sverige, 20 maj 2024

 

LUND (SVERIGE)Styrelsen i Immunovia AB (publ) (”Immunovia” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024, beslutat om att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 70 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser uppgående till totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit garantiåtaganden om totalt cirka 33,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Förträdesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till totalt cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Immunovia avser att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen till produktutveckling samt kliniska studier för att visa analytisk och klinisk validitet av Bolagets nästa generationens test samt allmänna driftkostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av årsstämma den 19 juni 2024. Kallelse till årsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 MSEK på marknadsmässiga villkor. 

 

Sammanfattning 

  • Företrädesemissionen avser units och kommer initialt, vid full teckning, att tillföra Immunovia cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3.  Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.  
  • En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 2 januari 2025 till och med 16 januari 2025, och en (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden 1 april 2025 till och med 15 april 2025. Bolaget kan således komma att tillföras ytterligare likvid i januari 2025 och i april 2025 om teckningsoptionerna av serie TO 2 och TO 3 utnyttjas för teckning av nya aktier. 
  • Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2024. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter), teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde multiplicerat med två (2).   
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 48 procent av garantiåtaganden, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.  
  • Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av årsstämman den 19 juni 2024 kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen vara den 14 augusti 2024 och teckningsperioden kommer löpa från och med den 16 augusti 2024 till och med 30 augusti 2024. 
  • För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 15 MSEK på marknadsmässiga villkor. 
  • Bolaget avser offentliggöra ett prospekt avseende Företrädesemissionen omkring den 12 augusti 2024 (”Prospektet”). 

 

Jeff Borcherding, Immunovias VD, kommentarer: 

”Kapitalet vi söker kommer att finansiera de analytiska och kliniska valideringsstudier som behövs för att kommersialisera vårt nästa generations test under 2025. Testet visade starka resultat i den nyligen annonserade modellutvecklingsstudien. Vi är angelägna om att snabbt ta testet till marknaden för att möta den enorma efterfrågan på ett enkelt blodprov för att upptäcka bukspottkörtelcancer.” 

 

Bakgrund och motiv för Företrädesemissionen 

Immunovias mål är att öka överlevnadsgraden för patienter med bukspottkörtelcancer genom att upptäcka cancern i stadium 1 eller 2. Immunovia utvecklar för närvarande sitt nästa generations blodtest för att upptäcka bukspottkörtelcancer hos högriskindivider. Bukspottkörtelcancer är en mycket dödlig cancerform med låg överlevnadsgrad. Den låga överlevnadsgraden förklaras av att bukspottkörtelcancer vanligtvis upptäcks i ett sent skede när tumören har metastaserat och kirurgi inte längre är ett alternativ. Bukspottkörtelcancer är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall i cancer i så väl Europa som USA.  

 

Immunovia planerar att introducera sitt nästa generationens test på marknaden under 2025. USA kommer att vara den första marknaden för kommersialisering. Bolaget har gjort betydande framsteg i utvecklingen av testet under 2023. Genom att omstrukturera och effektivisera sin verksamhet har Immunovia påskyndat framstegen inom forskning och utveckling, vilket bekräftas av det framgångsrika slutförandet av discoveryfasen (sv. upptäcktsfasen) för nästa generations test. Denna upptäckt utgör ett betydande genombrott och markerar en viktig milstolpe i Bolagets strävan efter tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. 

 

För att säkerställa att det nya testet är korrekt och effektivt har Immunovia samarbetat med ledande forskare och experter inom området. Företaget förlitar sig till exempel på råd från sin amerikanska vetenskapliga rådgivande kommitté, som inkluderar professor Randall Brand (University of Pittsburgh Medical Center), professor Diane Simeone (University of California at San Diego), professor Aimee Lucas (Mount Sinai) och professor Bryson Katona (University of Pennsylvania). Dessa och många andra samarbeten har gjort det möjligt för Immunovia att förvärva de prover som behövs för att utveckla och studera nästa generations test. Dessa relationer är också viktiga för den kostnadseffektiva, snabba studien av nästa generations test eftersom dessa viktiga opinionsledare kan införliva Immunovias test i större kliniska studier som de genomför. 

 

Immunovia har valt att använda ELISA-plattformen för det nya testet, vilket förväntas möjliggöra högre noggrannhet, snabbare skalning och lägre kostnader jämfört med tidigare metoder. 

 

Under 2024 kommer Immunovia att fokusera på att slutföra utvecklingen av det nya testet, bevisa dess värde genom kliniska studier och säkra de resurser och kommersiella partnerskap som krävs för en framgångsrik marknadslansering under 2025. Bolaget är optimistiskt och ser fram emot att möta de utmaningar som väntar med stöd av sina tillgångar, partnerskap och expertis inom området. 

 

Givet de kapitalbehov som dessa investeringar och Bolagets övriga utvecklings- och kommersialiseringsplaner ger upphov till bedömer Immunovia att dess befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för att täcka Bolagets kapitalbehov. För att säkerställa en fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi har Immunovia därför beslutat att genomföra Företrädesemissionen.  

 

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 70 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna relaterade till Företrädesemissionen beräknas vid full teckning uppgå till högst cirka 10 MSEK, varav cirka 4,7 MSEK är hänförligt till garantiersättning (förutsatt att samtliga garanter väljer att erhålla ersättningen kontant). Den förväntade nettolikviden från Företrädesemissionen beräknas således uppgå till cirka 60 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter återbetalning av brygglån, avses att användas för följande ändamål: 

 

  • Forskning och utveckling, vilket inkluderar produktutveckling samt kliniska studier för att visa analytisk och klinisk validitet av Immunovias nästa generationens test. 
  • Pågående affärsverksamhet vilket inkluderar allmänna driftkostnader i linje med Bolagets strategi. 

 

I januari 2025 respektive april 2025 kan Bolaget komma att tillföras ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 som emitteras i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Likviden från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3 är främst avsedd att finansiera ytterligare studier för att stödja kostnadsersättning och arbeta mot en kommersiell lansering i USA tillsammans med en kommersiell partner. 

 

Villkor för Företrädesemissionen  

Styrelsen har idag, villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 3, med företrädesrätt för befintliga ägare. Genom Företrädesemissionen kan Immunovia tillföras en initial emissionslikvid om cirka 70 MSEK, exklusive det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som emitteras i Företrädesemissionen. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 14 augusti 2024 är registrerad som aktieägare i Bolaget.  

 

Slutliga villkor för Företrädesemissionen inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antal aktier och teckningsoptioner som emitteras, förväntas offentliggöras senast den 6 augusti 2024. Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 och en (1) teckningsoption serie TO 3. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen kommer att prissättas med en sedvanlig rabatt till TERP (teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av uniträtter), teckningskursen ska dock inte i något fall understiga aktiens kvotvärde multiplicerat med två (2).   

 

Teckning av units med eller utan företrädesrätt ska ske under perioden från och med 16 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 27 augusti 2024 samt handel i BTU (betalda tecknade units) under perioden från och med den 16 augusti till och med den 23 september 2024.  

 

En (1) teckningsoption serie TO 2 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025.  

 

En (1) teckningsoption serie TO 3 berättigar innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025.  

 

Om inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av units, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. 

 

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden   

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga aktieägande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, däribland Bolagets VD Jeff Borcherding, som åtagit sig att teckna minst sina respektive pro rata-andelar, uppgående till totalt cirka 1,3 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.  

 

Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om garantiåtaganden om totalt cirka 33,7 MSEK, motsvarande cirka 48 procent av Företrädesemissionen. Kontant ersättning utgår enligt garantiavtalen om 14 procent av garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 4,7 MSEK alternativt 16 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Förträdesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 16 augusti 2024 – 30 augusti 2024) multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. 

 

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om upp till cirka 35,0 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen.  

 

I syfte att möjliggöra emission av units som garantiersättning till de emissionsgaranter som väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units har styrelsen föreslagit att årsstämman den 19 juni 2024, som bland annat föreslås besluta om godkännande av Företrädesemissionen, minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, även beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av sådana units till emissionsgaranter. 

 

Teckning av units i Företrädesemissionen (på annat sätt än med stöd av företrädesrätt), som resulterar i att en investerare förvärvar ett aktieinnehav motsvarande eller överstigande ett tröskelvärde om tio (10) procent eller mer av det totala antalet röster i Bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen, anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter innan investeringen.  I den mån en garants fullgörande av sitt garantiåtagande innebär att investeringen måste godkänns av Inspektionen för strategiska produkter enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, är sådan del av garantiåtagandet villkorad av underrättelse om att ansökan om att investeringen lämnas utan åtgärd eller att godkännande har erhållits från Inspektionen för Strategiska Produkter.  

 

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 

19 juni 2024 

Årsstämma 

6 augusti 2024 

Offentliggörande av slutliga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs  

12 augusti 2024 

Beräknad dag för offentliggörande av Prospektet 

12 augusti 2024 

Sista dag för handel i aktien inkl. företrädesrätt 

13 augusti 2024 

Första dag för handel i aktien exkl. företrädesrätt 

14 augusti 2024  

Avstämningsdag i Företrädesemissionen 

16 augusti 2024 – 30 augusti 2024 

Teckningsperiod 

16 augusti 2024 – 27 augusti 2024 

Handel i uniträtter 

3 september 2024 

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen 

16 augusti 2024 – 23 september 2024 

Handel i betalda tecknade units (”BTU”) 

 

Lock-up-åtaganden 

I samband med Företrädesemissionen har samtliga aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Immunovia genom avtal förbundit sig gentemot Vator Securities AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Vator Securities AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Vator Securities AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl. Lock-up-åtagandena omfattar endast de aktier som innehas före Företrädesemissionen och lock-up-perioden varar under 180 dagar efter offentliggörandet av Företrädesemissionen.  

 

Årsstämma 

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande vid årsstämma den 19 juni 2024. Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att årsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. 

 

Brygglån 

För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till Företrädesemissionen har genomförts har Bolaget upptagit brygglån om totalt 15 MSEK från Fenja Capital I, Wilhelm Risberg och Fredrik Lundgren. Som ersättning för lånen utgår en uppläggningsavgift om 5 procent samt en månatlig ränta om 1,5 procent. Enligt brygglånen ska lånen återbetalas i samband med Företrädesemissionen eller som senast den 30 september 2024. 

 

Prospekt 

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget och information om teckningsförbindelser, garantiåtaganden och lock-up-åtaganden kommer att framgå av det Prospekt som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 12 augusti 2024. 

 

Rådgivare 

Vator Securities AB är finansiell rådgivare till Immunovia i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Immunovia i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2024 kl. 23.45 CET. 

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

 

 

VIKTIG INFORMATION 

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Immunovia kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 12 augusti 2024 på Immunovias hemsida, www.immunovia.com. Finansinspektionens kommande godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper.  

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. 

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Immunovia har registrerats, och inga aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. 

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. 

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

 

Vator Securities AB agerar för Immunovia i samband med transaktionen och inte för någon annan, och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än Immunovia för att tillhandahålla det skydd som ges till sina kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller något annat ärende som hänvisas till häri. 

 

Då Immunovia bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. Bolaget kommer senast i samband med offentliggörandet av Prospektet att publicera mer information om detta på Bolagets hemsida, www.Immunovia.se.   

 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)