Boston An independent LDT provider

Immunovia sätter mål för långsiktig marknadspenetration på 30 procent för IMMray® PanCan-d

juni 30, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag bolagets långsiktiga mål med en marknadspenetration på 30 procent för IMMray® PanCan-d, efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning har erhållits.

Som tidigare meddelats säkrade Immunovia nyligen en av de största finansieringarna till ett EU-baserat diagnostikföretag, vilket ger en stark finansiell ställning inför bolagets första produktlansering baserad på IMMray®-plattformen.

Immunovias produkt som blir först på marknaden, IMMray® PanCan-d, är en sedan länge eftertraktad lösning på det icke-tillgodosedda behovet av tidig och tillförlitlig upptäckt av bukspottkörtelcancer.
Den kommersiella lanseringen av IMMray® PanCan-d kommer att äga rum i USA under fjärde kvartalet 2020. Detta kommer att följas av lansering i Europa av IMMray® PanCan-d och därefter på andra marknader.

Antalet berörda patienter årligen är över 7 miljoner och det finns inget tillförlitligt befintligt diagnostiskt alternativ på marknaden. Immunovias långsiktiga mål för marknadspenetration är 30 procent efter att kostnadsersättning och en bred försäkringstäckning erhållits. Den nuvarande storleken på den adresserbara marknaden för IMMray® PanCan-d uppskattas till att överstiga 4 miljarder USD i EU och USA, fördelat på de tre riskgrupper som bolaget inriktar sig mot: ärftlig/familjär, tidiga symptom samt nydiagnostiserad diabetes efter 50 års ålder.

Med riktlinjer och råd av Key Opinion Leaders inom bukspottkörtelcancer inriktar sig Immunovias IMMray® PanCan-d på dessa väldefinierade högriskgrupper samt på flaskhalsar i dagens sjukvårdsprocesser genom att erbjuda differentialdiagnostik för att upptäcka bukspottkörtelcancer. Det kommer att leda till att både patienterna och sjukvårdssystemen får maximala fördelar. Dessutom stödjer det ett av Immunovias främsta mål, som är att IMMray® PanCan-d blir inkluderat i respektive lands nationella hälsoriktlinjer.

”Immunovia kommer att vara först ut på marknaden med en lösning för att diagnostisera bukspottkörtelcancer tidigare och med stor noggrannhet, vilket är ett stort kliniskt genombrott. Immunovias vision är att bli den oomstridda marknadsledaren för blodbaserad diagnostik inom bukspottkörtelcancer. Jag är övertygad om att Immunovia kommer att ta en mycket betydande marknadsandel,” kommenterar Mats Grahn, VD.

Om bukspottkörtelcancer

I USA har bukspottkörtelcancer gått om bröstcancer som den tredje dödligaste cancerformen med en med tiden ständigt ökande mortalitet. Bukspottkörtelcancer beräknas bli den näst dödligaste cancertypen under tiden fram till 2030. Den höga dödligheten beror främst på att bukspottkörtelcancer ofta upptäcks sent och på de vaga symptomen vid ett tidigt stadium. I dag får över 80 procent av patienterna diagnosen så sent att det inte längre finns några behandlingsalternativ. Tidigare upptäckt av bukspottkörtelcancer har potential att öka femårsöverlevnaden från dagens 7–8 procent upp till 50 procent vid användning av dagens behandlingsmetoder (resektion genom kirurgi).

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 8:45 CET.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia

Email: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray
®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release