Boston An independent LDT provider

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 19 JUNI 2024 I IMMUNOVIA AB (PUBL)

juni 19, 2024

LUND (SVERIGE)Idag, den 19 juni 2024, hölls årsstämma i Immunovia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.  

 

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition 

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas, samt att tillgängliga medel om 60 668 202 kronor överförs i ny räkning. 

 

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.  

 

Val och arvodering av styrelse och revisor 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Peter Høngaard Andersen, Martin Møller, Hans Johansson, Michael Löfman, Melissa Farina och Valerie Bogdan-Powers som styrelseledamöter. Peter Høngaard Andersen omvaldes som styrelseordförande.  

 

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 420 000 kronor till styrelseordföranden samt med 180 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 25 000 kronor till ledamöter i revisions-, forsknings- och ersättningsutskotten och med 40 000 kronor till ordförandena i revisions-, forsknings- och ersättningsutskotten. Resekostnader kommer att ersättas i enlighet med bolagets policy. 

 

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja den auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisor, och att omvälja den auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet, som revisorssuppleant, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.  

 

Beslut om godkännande av ersättningsrapport 

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023. 

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.  

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av bolagets aktiekapital med 905 749,96 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Syftet med minskningen är att förbättra relationen mellan aktiekapitalet och det fria egna kapitalet.  

 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att Företrädesemissionen (se definition nedan) tecknas till en sådan grad att aktiekapitalet efter Företrädesemissionen uppgår till minst 2 264 374,90 kronor.  

 

Beslut om ändring av bolagsordningen  

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vilka gränser som slutligen registreras vid Bolagsverket beror på hur många aktier som tecknas och betalas i Företrädesemissionen (se definition nedan).  

 

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut av den 20 maj 2024 om företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av två (2) aktier, två (2) teckningsoptioner serie TO 2 (”TO 2”) och en (1) teckningsoption serie TO 3 (”TO 3”). 

 

Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter. Rätt att erhålla uniträtter för att teckna units med företrädesrätt ska tillkomma den som på avstämningsdagen den 14 augusti 2024 är registrerad som aktieägare och därvid tilldelas uniträtter i relation till sitt aktieinnehav per avstämningsdagen. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 16 augusti 2024 till och med den 30 augusti 2024.  

 

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier och TO 2 respektive TO 3, och följaktligen antal units, som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal units samt det belopp som ska betalas för varje unit i Företrädesemissionen.  

 

En (1) TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 2 januari 2025 till och med den 16 januari 2025 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 12 december 2024 till och med den 27 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst ett belopp motsvarande 125 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen.  

 

En (1) TO 3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 april 2025 till och med den 15 april 2025 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 14 mars 2025 till och med den 27 mars 2025, dock lägst aktiens kvotvärde och högst ett belopp motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner till garanter.  

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, i syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden (”Garanterna”) för att säkerställa Företrädesemissionen, bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna.  

 

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) aktier, två TO 2 och en TO 3, dock ska teckningskursen per unit motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under teckningsperioden i Företrädesemissionen, multiplicerat med två (2), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. 

 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. 

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Sådan emission kan innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier och även innebära att betalning av de nya aktierna kan ske kontant eller med apportegendom. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet motsvarande emission av högst 20 % av antalet aktier utestående i bolaget vid tiden för det första emissionsbeslutet som fattas baserat på bemyndigandet.  

 

De nya aktierna ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en teckningskurs baserad på aktiekursen vid tidpunkten för emissionen, minskad med eventuell marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer nödvändig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för styrelsen att utveckla bolagets kapitalstruktur, diversifiera aktieägarbasen, finansiera eller genomföra förvärv eller andra arrangemang. 

 

Lund den 19 juni 2024 

Immunovia AB (publ) 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

Pressmeddelande (PDF)