Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Kommuniké från årsstämma i Immunovia AB

april 7, 2022

Årsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits den 7 april 2022 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets förlust samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 458 865 596 kr överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelseledamöterna ersätts med 240 KSEK till ordinarie ledamöter och 550 KSEK till styrelsens ordförande. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med vardera 50 KSEK, och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med vardera 30 KSEK. Reskostnader ersätts enligt bolagets policy. Därutöver beslöts att revisorn ersätts enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer

Stämman beslutade (i) att omvälja styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Hans Johansson, Peter Høngaard Andersen och Martin Møller som ordinarie ledamöter, (ii) om nyval av Eric Krafft och Philipp von Hugo som ordinarie ledamöter och (iii) att omvälja Carl Borrebaeck som styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Ann-Christine Sundell, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren hade avböjt omval. Stämman omvalde även auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB, som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB, som revisorssuppleant.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport, och beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, baserat på ett förslag som styrelsen tagit fram efter rekommendation från ersättningsutskottet. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Beslut om incitamentsprogram för nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 652 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, samt bemyndigade styrelsen att införa ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt.

Protokoll från stämman

Protokoll från stämman kommer att publiceras på bolagets hemsida, https://immunovia.com/sv/bolagsstamma/, senast under vecka 15.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

Informationen lämnades för offentliggörande 7 April 2022 klockan 17.20 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)