Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB

november 21, 2023

LUND, SVERIGE Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299, har hållits den 21 november 2023 på Medicon Village i Lund. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. 

Val av nya styrelseledamöter  

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, (i) att styrelsen skulle bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och (ii) om nyval av Melissa Farina och Valerie Bogdan-Powers, båda som ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma kommer styrelsen att bestå av Peter Høngaard Andersen (styrelseordförande), Hans Johansson, Michael Löfman, Martin Møller, Melissa Farina samt Valerie Bogdan-Powers. 

Arvoden till styrelse och utskott 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättningen som beslutades av årsstämman 2023 ska utgå till de styrelseledamöter som valdes av årsstämman 2023, för tiden från valet av dem till den extra bolagsstämman, ska utgå i proportion till längden av deras respektive mandattider. Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att ersättning för arbetet i styrelsen till var och en av de nuvarande styrelseledamöterna som valdes vid årsstämman 2023 och till var och en av de styrelseledamöter som valdes stämman ska vara 180 000 kronor (på årsbasis) och för styrelseordförande 420 000 kronor (på årsbasis), och att ersättning till dessa ledamöter för tiden från det att valet av dem har verkan till slutet av nästa årsstämma ska utgå i proportion till längden av deras respektive mandattider. 

Stämman beslutade att ordföranden i revisions-, forsknings- och ersättningsutskottet ersätts med 40 000 kronor och övriga ledamöter i nämnda utskott ersätts med 25 000 kronor (på årsbasis), och att ersättning till dessa ledamöter för tiden från det att valet av dem har verkan till slutet av nästa årsstämma ska utgå i proportion till längden av deras respektive mandattider. Avslutningsvis beslutade stämman att styrelseledamöterna ska få ersättning för skäliga resekostnader i enlighet med bolagets resepolicy. 

Aktierelaterat incitamentsprogram för Bolagets befattningshavare och nyckelpersoner 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner, innefattande beslut att emittera högst 2 597 234 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna och för att täcka sociala avgifter. Incitamentsprogrammet innebär att deltagare tilldelas optioner vilka berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Immunovias aktie på Nasdaq Stockholm under de fem (5) handelsdagar som föregår dagen för tilldelning. 

Aktierelaterat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter 

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett aktierelaterat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter, innefattande beslut att emittera högst 649 309 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagarna och för att täcka sociala avgifter. Incitamentsprogrammet innebär att deltagare tilldelas optioner vilka berättigar innehavaren till förvärv av aktier i bolaget till ett i förväg bestämt pris, motsvarande 100 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Immunovias aktie på Nasdaq Stockholm under de fem (5) handelsdagar som föregår dagen för tilldelning. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Jeff Borcherding 

VD och koncernchef 
jeff.borcherding@immunovia.com 

 

Karin Almqvist Liwendahl 

CFO 

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com 

+46 709 11 56 08 

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 klockan [11:30].  

 

Immunovia i korthet 

Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.  

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.  

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

 

 

Pressmeddelande (PDF)