Boston An independent LDT provider

Kommuniké från extra bolagsstämma i Immunovia AB

mars 16, 2023

LUND (SWEDEN) – Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits den 16 mars 2023 i The Spark, Scheeletorget 1, Medicon Village, Lund.
 
Vid stämman beslutades, med erforderlig majoritet, om godkännande av styrelsens beslut av den 20 februari 2023 att öka bolagets aktiekapital med högst 1 508 772,00 kronor genom nyemission av högst 30 175 440 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen (den 21 mars 2023) är registrerade som aktieägare i bolaget. Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt, och tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt de fördelningsgrunder som anges i beslutet. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023. De nya aktierna emitteras till en kurs om 6,70 kronor per aktie. För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen däri som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.immunovia.com. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 17 mars 2023.
 
Syftet med Företrädesemissionen är bland annat att finansiera bolagets accelererade kommersiella utrullning av IMMray® PanCan-d, forskning och utveckling samt finansiering av den pågående affärsverksamheten inklusive allmänna löpande kostnader i enlighet med bolagets kommunicerade strategi.
 
 
För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu
Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com
 
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 709 11 56 08
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2023 klockan 12:00. 
 
Om Immunovia 
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.
 
Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.
 
Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.
 
USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.
 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.
 

Pressmeddelande (PDF)