Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Stämmokommuniké från Immunovias extra bolagsstämma

september 23, 2020

Extra bolagsstämma i Immunovia AB (publ), 556730-4299 har hållits i The Spark på Medicon Village, Scheeletorget 1, Lund den 23 september 2020. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Val av ny styrelseledamot

Stämman beslutade om nyval av nuvarande men avgående verkställande direktören Mats Grahn som ledamot av styrelsen.

Uppdatering av beslut om arvode till styrelse och utskott

Stämman beslutade uppdatera årsstämmobeslutet om arvode till styrelseledamöterna så att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 240 000 kronor, och styrelsens ordförande med 550 000 kronor. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska ersättas med 50 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott med 30 000 kronor.

Beslut om incitamentsprogram för nyckelpersoner

Stämman beslutade om emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst 450 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget, samt bemyndigade styrelsen att införa ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är lämpligt.

Immunovia AB (publ)

Styrelsen

Kontakt vid frågor:

Mats Grahn, VD

E-post: mats.grahn@immunovia.com

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia

E-post: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under fjärde kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release