Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Finansiella mål

Immunovias långsiktiga mål för marknadspenetration för IMMray® PanCan-d är 30 procent, efter godkännande av subventioner för patienter (reimbursement) och bred försäkringstäckning erhållits (pressmeddelande 30 juni, 2020).

Den nuvarande storleken på den totala marknaden för IMMray® PanCan-d uppskattas till 4,4 miljarder USD i USA och Europa.

Immunovia, Inc.’s första produkt, IMMray® PanCan-d, är en eftertraktad lösning för det ouppfyllda behovet av tidig och noggrann upptäckt av bukspottkörtelcancer (PDAC).

IMMray® PanCan-d erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc., Massachusetts USA, som ett laboratorieutvecklat test (LDT) på den amerikanska marknaden.

För mer information besök: www.immunoviainc.com.

Immunovias finansiella mål som anges ovan utgör framåtblickande information och grundas på ett antal antaganden om den verksamhetsmiljö som Bolaget är verksamt i, vilken över tid kan variera väsentligt och bli sämre än vad Immunovia bedömde när de finansiella målen antogs. Som en följd därav omfattas Immunovias förmåga att uppnå de finansiella målen av osäkerheter och eventualiteter, varav vissa är utanför Bolagets kontroll. Det finns ingen garanti för att Immunovia kan nå målen eller att Immunovias finansiella ställning eller rörelseresultat inte kommer att skilja sig väsentligt från de finansiella målen.

Immunovias financial targets